PARKIMINE

Parkida saab tasuta kaubanduskeskuse maa-aluses või keskuse ees asuvas avatud parklas.

Parkimise tingimused:

  • Sõiduki parklasse sisenemisel kohustub sõidukijuht kasutama parklat käesolevates parkimistingimustes ettenähtud tingimustel.
  •  Parkida ja liigelda tohib ainult vastavalt paigaldatud Eesti Vabariigi liiklusseadusest tulenevatele liikluskorraldusvahenditele (viidad, teemärgistus, liiklusmärgid).
  •  Parkimine ja liiklemine toimub parklas sõidukijuhi omal vastutusel.
  •  Kui sõidukijuht pargib sõiduki või liikleb parklas eirates käesolevates parkimistingimustes ettenähtud korda, on OÜ Kroonikeskusel õigus määrata sõidukijuhile ja sõidukijuhil on kohustus maksta parkimistingimuste rikkumise eest leppetrahvi summas 35 €.
  •  Kui sõiduki parkimisel on rikutud käesolevates parkimistingimustes ettenähtud korda, sõiduk on pargitud liiklust ja/või teisi parkla kasutajaid häirivalt ja/või ohustavalt, võib sõiduki sõidukijuhi kulul ja vastutusel teisaldada.
  •  Teavet parkimistingimuste , leppetrahvide ja muude tasude, teisaldamise tariifide ning sõiduki teisaldamise koha ja hoiul olevate sõidukite kohta saab telefonil +372 55567303, info(ät)kroonikeskus.ee

Hits: 60